Menu
Up

Правилници

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019 (чл. 29-32. нису у пречишћеном тексту) и 6/2020 (чл. 23-25. нису у пречишћеном тексту)

Примењује се од 2. 2. 2020. године.

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 55/2013, 101/2017 (чл. 55. није у пречишћеном тексту), 27/2018 - други закон и 6/2020 (чл. 8 -10. нису у пречишћеном тексту)

Примењује се од 2. 2. 2020. године.

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.
46/2019 од 26.6.2019. године, а ступио је на снагу 4.7.2019.

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 65/2018 од 24.8.2018. године, ступио је на снагу 1.9.2018, а примењује се од школске 2018/2019. године.

Овим правилником прописује се поступање установе када се посумња или утврди дискриминаторно понашање, начини спровођења превентивних и интервентних активности, обавезе и одговорности детета, ученика, одраслог (у даљем тексту: учесник у образовању), родитеља, односно другог законског заступника, запосленог, трећег лица у установи, органа и тела установе и друга питања од значаја за заштиту од дискриминације.
Овим правилником прописује се и поступање установе када се посумња или утврди вређање угледа, части или достојанства личности у установи, начини спровођења превентивних и интервентних активности, услови и начини за процену ризика, начини заштите и друга питања од значаја за заштиту.
Термини изражени у овом правилнику у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - "Сл. гласник РС", бр. 10/2019

• Измењене одредбе о оцењивању, закључивању оцена и општем успеху ученика, поступању по приговору на оцењивање, оцену и испит, вођењу васпитно-дисциплинског поступка, статусу директора установа, евиденцијама у образовању и васпитању и регулисан радноправни статус појединих категорија запослених •

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. зак. – даље: Закон) и Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 81/2017), Школски одбор Средње стручне школе у Крагујевцу,  дана 22. 1. 2019. године, доноси:

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У СРЕДЊОЈ СТРУЧНОЈ ШКОЛИ У КРАГУЈЕВЦУ

На основу члана 119. став 1. тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Школски одбор Политехничке школе у Крагујевцу , на својој ___ редовној седници одржаној дана _____ године, једногласно/већином гласова донео је

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА деце, ученика, запослених, родитеља односно других законских заступника и других лица

На основу чл. 100. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/2018 и 10/2019), Одлуке Владе Републике Србије : 022-7665/2018 од 9.8.2018.године Школски одбор Средње стручне школе у Крагујевцу, на седници одржаној 29.1.2020. године, донео је

На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), члана  24. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана 30. став 1. Закона о запосленима у јавним службама, („Службени гласник РС“ бр.113/2017) и члана 70. став 3. тачка 16. Статута Политехничке школе (у даљем тексту: Школа), а у складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о Kаталогу радних места запослених у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 6/2018) а уз претходно сагласност Школског одбора, директор Школе, дана __.03. 2018. године донео је

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У Политехничкој школи

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Школски одбор Политехничке школе у Крагујевца , на својој ___ редовној седници одржаној ______2018 године, једногласно/већином гласова донео је

ПОСЛОВНИК о раду Школског одбора Политехничке школе у Крагујевцу

На основу члана 119 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ бр.88/2017), Школски одбор Политехничке школе , на седници одржаној ___.___.2018.године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

На основу члана 119. став 1. тачка 1) а у вези са чл. 80-86. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017) и члана 38. Статута, Школски одбор Политехничке школе у Крагујевцу,(даље: Школа), на седници одржаној дана __.2018. године донео је

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

На основу члана 38 Статута Политехничке школе у Крагујевцу (дел. бр. 405-01 /2 ), а у вези са чланом 54. ст. 3. и 55-68в Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013 и 101/2017 - у даљем тексту: Закон) и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 - у даљем тексту: Закон), Школски одбор Политехничке школе у Крагујевацу, на својој ___ редовној седници одржаној дана ____ године, једногласно/већином гласова донео је

Правилник о испитима у средњој школи

На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 - даље: Закон) и члана 38. став 1. тачка 1. Статута Политехничке школеу Крагујевцу, Школски одбор је донео ...

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 88/2017 од 29.9.2017. године, а ступио је на снагу 7.10.2017.

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 55/2013 и 101/2017 (чл. 55. није у пречишћеном тексту).

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Закона

Члан 1.

Овим законом уређује се средње образовање и васпитање, као део јединственог система образовања и васпитања, и то: обављање делатности средњег образовања и васпитања, употреба језика, програми и испити, права, обавезе и одговорности ученика, евиденција и јавне исправе, штрајк запослених, као и друга питања од значаја за средње образовање и васпитање.

Термини изражени у овом закону у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 88/2017 од 29.9.2017. године, а ступио је на снагу 7.10.2017.

Закон о основама система образовања и васпитања

Овим правилником уређује се поступак унутрашњег узбуњивања код послодавца – Политехничке школе,у складу са одредбама Закона и Правилника.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца
Документа за менторе и приправнике
Правилник о похвалама, наградама и одговорности ученика
 
 
Powered by Phoca Download
Go to top