Menu
Up

Правилници

На основу члана 119. став 1. тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Школски одбор Политехничке школе у Крагујевцу , на својој ___ редовној седници одржаној дана _____ године, једногласно/већином гласова донео је

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА деце, ученика, запослених, родитеља односно других законских заступника и других лица

На основу чл. 100. и 119. став 1. тачка 1)Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17), Школски одбор Политехничке школеу Крагујевцу, на седници одржаној ________ 20__. године, једногласно/већином од __  гласова за и __ гласа против, донео је

СТАТУТ ШКОЛЕ

На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), члана  24. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана 30. став 1. Закона о запосленима у јавним службама, („Службени гласник РС“ бр.113/2017) и члана 70. став 3. тачка 16. Статута Политехничке школе (у даљем тексту: Школа), а у складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о Kаталогу радних места запослених у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 6/2018) а уз претходно сагласност Школског одбора, директор Школе, дана __.03. 2018. године донео је

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У Политехничкој школи

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Школски одбор Политехничке школе у Крагујевца , на својој ___ редовној седници одржаној ______2018 године, једногласно/већином гласова донео је

ПОСЛОВНИК о раду Школског одбора Политехничке школе у Крагујевцу

На основу члана 119 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ бр.88/2017), Школски одбор Политехничке школе , на седници одржаној ___.___.2018.године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

На основу члана 119. став 1. тачка 1) а у вези са чл. 80-86. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017) и члана 38. Статута, Школски одбор Политехничке школе у Крагујевцу,(даље: Школа), на седници одржаној дана __.2018. године донео је

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

На основу члана 38 Статута Политехничке школе у Крагујевцу (дел. бр. 405-01 /2 ), а у вези са чланом 54. ст. 3. и 55-68в Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013 и 101/2017 - у даљем тексту: Закон) и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 - у даљем тексту: Закон), Школски одбор Политехничке школе у Крагујевацу, на својој ___ редовној седници одржаној дана ____ године, једногласно/већином гласова донео је

Правилник о испитима у средњој школи

На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 - даље: Закон) и члана 38. став 1. тачка 1. Статута Политехничке школеу Крагујевцу, Школски одбор је донео ...

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 88/2017 од 29.9.2017. године, а ступио је на снагу 7.10.2017.

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 55/2013 и 101/2017 (чл. 55. није у пречишћеном тексту).

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Закона

Члан 1.

Овим законом уређује се средње образовање и васпитање, као део јединственог система образовања и васпитања, и то: обављање делатности средњег образовања и васпитања, употреба језика, програми и испити, права, обавезе и одговорности ученика, евиденција и јавне исправе, штрајк запослених, као и друга питања од значаја за средње образовање и васпитање.

Термини изражени у овом закону у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 88/2017 од 29.9.2017. године, а ступио је на снагу 7.10.2017.

Закон о основама система образовања и васпитања

Овим правилником уређује се поступак унутрашњег узбуњивања код послодавца – Политехничке школе,у складу са одредбама Закона и Правилника.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

У нашој школи на седници наставничког већа одржаној 3 октобра 2016. године обављена је презентација правилника о стручном усавршавању наставника. Детаље правилника можете видети у приложеној презентацији коју је том приликом предавач презентовао.

Презентација правилника о стручном усавршавању наставника

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 85/2013)Школски одбор је на седници од 29.11.2012. год. донео: ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О МЕТОДОЛОГИЈИИ СМЕРНИЦАМА ЗАСТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊА У ПОЛИТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О МЕТОДОЛОГИЈИ И СМЕРНИЦАМА ЗА СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊА У ПОЛИТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ
Документа за менторе и приправнике
Правилник о похвалама, наградама и одговорности ученика

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vasoitanju

Правилник о оцењивању ученика
 
 
Powered by Phoca Download

Пријављивање сарадника сајтаПријатељи школе

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top