Menu

Тим школе - Филип

             

Директор и стручна служба               

                                         Директор и стручна служба   

                                  ПРЕГЛЕД

Наставно особље стручног већа обраде дрвета
Наставно особље стручног већа практичне наставе машинске и саобраћајне струке
Наставно особље стручног већа машинске и електро струке
Наставно особље стручног већа физичког васпитања
Наставно особље стручног већа страних језика
Наставно особље стручног већа српског језика и књижевности
Наставно особље стручног већа културе уметности и јавног информисања
Наставно особље стручног већа саобраћаја
Наставно особље стручног већа природних наука
Наставници математике, рачунарства и информатике.
Наставно особље стручног већа друштвених наука

Служба за правне послове и Служба за финансијско-рачуноводствене послове

Техничка служба и остали послови подршке

Go to top