Menu

Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

За рад у овој области важна је маштовитост, интересовање за рад у култури, наклоност према лепом, креативност, радозналост, самодисциплина, самосталност и самоувереност.
Важно је и интересовање за естетику, лако усмено и писмено изражавање, комуникативност, схватање односа у равни и
простору, спретност руку и прстију .
У оквиру овог занимања ученици поступно развијају ликовно-естетски смисао, пројектантску зрелост, уче тродимензионалност и  просторност, феномен облика и њихову повезаност са захтевиме функције и ергономије.
Радећи на конкретним задацима, од једноставних ка сложенијим, они упознају цео процес обликовања од идеје преко техничке документације и пројекта, до реализације модела или макете. У процесу образовања, код ученика се развија смисао за истраживање и иновацију, однос конструкције и облика, подстиче радозналост ка маштовитим и оригиналним решењима, развијајући самосталне креативне могућности код сваког ученика посебно.

ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ
По завршетку школовања ученици имају проходност ка факултетима из области ликовне уметности, дизајна, архитектуре
и примењене уметности.

Go to top