Menu

Техничар мехатронике

Мехатроника je интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства.
Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и најмодерније обучени стручњаци будућности.
У току четворогодишњег школовања техничар мехатронике оспособљава се да:
• помоћу рачунара спроводи управљање и регулацију процеса
• програмира микроконтролере и PLC-ове
• ради са роботом и познаје сензорске системе
• познаје електропнеуматске и електрохидрауличне елементе
• тестира и дијагностикује мехатронски систем
• отклања уочене грешке и кварове система и о томе води техничку документацију
• савесно, одговорно и уредно обавља поверене му послове
• ефикасно организује време и ради у групним ситуацијама
Високоаутоматизовани системи су свуда око нас, од музичких и видео уређаја до фабричких постројења. Због сталног напретка технике у којој више нема оштрих граница између појединих стручних подручја појавила се потреба за
стручњацима који ће моћи пројектовати, руковати и одржавати овако сложене системе.
У оквиру Реформе средњег стручног образовања креиран je нов огледни образовни профил ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ и
спроводи се од 1.септембра 2007.године.
Школске 2009/2010.године уписаће се прва генерација ученика овог образовног профила у нашем окружењу.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА
ПОСАО - аутомобилска индустрија, хемијска индустрија, област медицине, мерења, контроле и кибернетике,
електропривреда...

ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ ФАКУЛТЕТ - електротехнички, информатички, машински
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - машинство, информатика, електротехника

Go to top