Menu

Техничар за компјутерско управљање CNC машина

Током четворогодишњег школовања ученик се оспособљава за:
• правилну израду и коришћење техничке документације
• процес организације рада на CNC машинама
• разраду технолошких поступака обраде на CNC машинама
• примену аутоматизације у процесу производње
• активно коришћење рачунара приликом израде техничко –технолошке документације
• процес програмирања (G-koda) на КУ машинама као и уношење и тестирање програма
Настава je очигледна и спроводи се уз примену савремених наставних средстава и учила (видео-бим, рачунари, симулатори рада машина, као и саме машине на којима je постављен индустријски софтвер),
тако да ученици пo завршетку овог школовања бивају оспособљени за практичан рад и примену свега онога што су кроз школовање научили.

 ДАЉА ПРОХОДНОСТ:
ПОСАО - нове технологије (CNC опрема)
ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ
струковне и академске студије
ученици по завршеној школи нису везани само за индустрију, него и за друге привредне и ванпривредне делатности:
фармацију медицину текстилну индустрију...

 

Предмет

I разред

II разред

III разред

IV разред

1

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2

Страни језик

2

2

2

2

3

Математика

4

4

4

4

4

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

5

Устав и права грађана

 

 

 

1

6

Историја

2

2

 

 

7

Географија

2

 

 

 

8

Музичка уметност

 

1

 

 

9

Ликовна култура

1

 

 

 

10

Физичко васпитање

2

2

2

2

11

Социологија

 

 

1

 

12

Филозофија

 

 

 

2

13

Физика

2

2

 

 

14

Електротехника и електроника

 

2

 

 

15

Екологија и заштита животне средине

1

 

 

 

16

Хемија

2

 

 

 

17

Машински материјали

2

 

 

 

18

Техничко цртање

3

 

 

 

19

Механика

2

2

 

 

20

Технологија обраде

 

2

 

 

21

Машински елементи

 

2

 

 

22

Организација рада

 

 

 

2

23

Аутоматизација производа и флексибилан производни систем

 

 

2

2

24

Хидраулика и пнеуматика

 

 

2

 

25

Технологија за компјутерски управљане машине

 

 

4

 

26

Програмирање за компјутерски управљиве машине

 

 

2

7

27

Технолошки поступци са контролом

 

2

 

 

28

Пројектовање технолошких система

 

 

7

7

29

Компјутерска графика

 

3

 

 

30

Моделирање машинских елемената и конструкција

 

 

3

 

29

Практицна настава

3

4

 

3

 

УКУПНО

33

33

32

32

 

Go to top